El Servei Català de la Salut i la Creu Roja faciliten l’accés als serveis sanitaris a persones en situació molt vulnerable

L’objectiu és donar cobertura sanitària a persones que, per motius excepcionals, no ho poden fer perquè els falta algun requisit indispensable, majoritàriament l’empadronament.
En aquest cas, es poden trobar col·lectius en situació d’extrema vulnerabilitat, com ara persones sense permís de residència, no empadronades, persones desnonades o sense llar, entre d’altres col·lectius.

El CatSalut i la Creu Roja han signat aquesta tarda un conveni per facilitar l’accés als serveis sanitaris a les persones en situació de vulnerabilitat. La signatura del conveni, que ha estat presidida pel conseller de Salut, Boi Ruiz, ha anat a càrrec de Josep M. Padrosa, director del Servei Català de la Salut, i Josep Marquès, president de la Creu Roja a Catalunya.

Mitjançant aquest conveni, es pretén facilitar l’accés als serveis sanitaris públics a persones en situació d’extrema vulnerabilitat social i sanitària residents a Catalunya, que no ho poden fer per les vies d’acreditació ordinàries perquè els falta algun requisit indispensable, majoritàriament, l’empadronament. En aquesta situació, es poden trobar col·lectius en situació d’extrema vulnerabilitat dels perfils següents: persones sense permís de residència, no empadronades, persones desnonades o sense llar, entre d’altres. A les persones identificades i reconegudes com a beneficiàries d’aquest conveni, se’ls lliurarà un document que els donarà accés provisional a l’assistència sanitària pública.

Cal remarcar que l’acord entre el CatSalut i la Creu Roja no modifica la regulació general sobre els serveis assistencials sanitaris, sinó que pretén reforçar l’accés a la sanitat pública. Així doncs, es promourà que les persones a qui doni cobertura el conveni acabin tenint un accés normalitzat a l’assistència sanitària pública.

Identificar per obrir l’accés a la sanitat pública

La Creu Roja identificarà les persones que puguin ser objecte de cobertura del conveni, a través dels seus Punts de Suport a les Famílies, des d’on ofereix una atenció integral i cobreix les diverses necessitats de les persones en situació vulnerable. Un cop identificades, remetrà les seves dades i documents acreditatius al CatSalut (d’acord amb la normativa vigent de protecció de dades).

El CatSalut expedirà els documents acreditatius que els donaran accés provisional a l’assistència sanitària pública (d’ús unipersonal i amb una vigència d’1 any), que la Creu Roja distribuirà als destinataris. Posteriorment, l’entitat farà un seguiment personalitzat de cada persona beneficiària i anirà actualitzant les dades i informació sobre la situació de cadascuna d’elles conjuntament amb el CatSalut per fer-ne un seguiment acurat.

Comparteix